Biểu phí
Biểu phí quản lý tiền tệ dành cho KH SME
Biểu phí Thẻ doanh nghiệp quốc tế (hiệu lực từ ngày 01/03/2019)
Biểu phí Khách hàng ưu tiên VPBank Diamond (áp dụng từ 01/04/2019)
Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân (áp dụng từ ngày 24/9/2018)
Biểu phí Thẻ doanh nghiệp quốc tế (hiệu lực đến ngày 28/02/2019)
Biểu phí dịch vụ đối với Khách hàng cá nhân hiệu lực từ 23/07/2018
Biểu phí thẻ tín dụng VPBank
Biểu phí quản lý tiền tệ dành cho KH SME (Hiệu lực từ 27/4/2018)
Biểu phí quản lý tiền tệ
Biểu phí gói sản phẩm VP Business
Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa
Biểu phí sản phẩm thẻ quốc tế (Hết hiệu lực)
Biểu phí thẻ quốc tế (Hết hiệu lực)
Biểu phí dịch vụ khác Khách hàng cá nhân (Áp dụng từ ngày 08/02/2017)
Biểu phí trả nợ trước hạn
Biểu phí tài khoản Thấu chi dành cho KHCN
Biểu phí dịch vụ mở tài khoản thanh toán số đẹp cho KHCN
Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán
DN vừa và nhỏ - Giấy đề nghị vay vốn
Chat với VPBank