Khách hàng cá nhân
Biểu phí Khách hàng ưu tiên VPBank Diamond (áp dụng từ 01/04/2019)
Biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân (áp dụng từ ngày 24/9/2018)
Biểu phí dịch vụ đối với Khách hàng cá nhân hiệu lực từ 23/07/2018
Biểu phí thẻ tín dụng VPBank
Biểu phí dịch vụ khác Khách hàng cá nhân (Áp dụng từ ngày 08/02/2017)
Biểu phí tài khoản Thấu chi dành cho KHCN
Biểu phí dịch vụ mở tài khoản thanh toán số đẹp cho KHCN
Chat với VPBank