Sản phẩm tín dụng

Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn là sản phẩm tín dụng của VPBank dành cho Quý doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu vay vốn để đảm bảo sản xuất kinh doanh

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá và tài sản đảm bảo khác là sản phẩm tín dụng của VPBank dành cho Quý khách hàng là người sở hữu hợp pháp tài sản cầm cố, đang có nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Quý khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh vượt quá giới hạn mức cho vay VPBank được phép có thể đề nghị được sử dụng sản phẩm "Cho vay hợp vốn" của VPBank

Với mục đích hỗ trợ tối đa nhu cầu vốn cho các dự án kinh doanh của doanh nghiệp, VPBank triển khai sản phẩm cho vay trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án kinh doanh

Chat với VPBank