Nhờ thu chứng từ nhập khẩu | VPBank

Nhờ Thu Chứng Từ NK

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Nhờ thu chứng từ nhập khẩu là hình thức doanh nghiệp nhập khẩu ủy quyền cho ngân hàng nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ do ngân hàng của doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu.
 • VPBank nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và thực hiện các lệnh thanh tóan theo chỉ dẫn của Ngân hàng nước ngoài. Cụ thể là sau khi hàng được gửi đi, nhà cung cấp sẽ trình các chứng từ cần thiết cùng với chỉ thị nhờ thu tới ngân hàng của họ, tiếp theo đó bộ chứng từ này sẽ được chuyển tới VPBank để được thanh toán.

 • Có hai phương thức:

  - Nhờ thu trả ngay (D/P): quý khách cần thanh toán toàn bộ giá trị để được nhận bộ chứng từ nhập khẩu.
  - Nhờ thu trả chậm (D/A): quý khách cam kết thanh toán để được nhận bộ chứng từ. Nhà cung cấp sẽ được thanh toán ngay khi tài khoản của quý khách được ghi nợ.
 • Sản phẩm này giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu thanh toán ngay cho người bán hàng, nâng cao tính cạnh tranh, linh hoạt trong phương thức thanh khoản.

 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

 • Nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại khi đáp ứng được các điều khoản thanh toán trả ngay.

 • Doanh nghiệp có thể nới rộng thời hạn tín dụng ngay cả dưới phương thức Tín dụng thư và Nhờ thu chứng từ.

 • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhờ thu chứng từ nhập khẩu (D/A, D/P)

 • Phương án sử dụng vốn.

 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

 • Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của VPBank.