Cho vay nhập khẩu | VPBank

Cho Vay Nhập Khẩu

Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Cho vay nhập khẩu là sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán ngay cho người bán hàng, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp và vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại.
  • Cho vay nhập khẩu là sản phẩm cho vay ngắn hạn, theo đó VPBank thanh toán ngay cho Người bán hàng.

  • Cho vay nhập khẩu giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu thanh toán ngay cho người bán hàng, nâng cao tính cạnh tranh, linh hoạt trong phương thức thanh khoản.

  • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

  • Nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại khi đáp ứng được các điều khoản thanh toán trả ngay.

  • Doanh nghiệp có thể nới rộng thời hạn tín dụng ngay cả dưới phương thức Tín dụng thư và Nhờ thu chứng từ.

  • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho vay nhập khẩu

  • Phương án sử dụng vốn.

  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

  • Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của VPBank.