Bảo lãnh

Bảo lãnh thuế là dịch vụ mà VPBank triển khai với mục đích hỗ trợ, nộp thay cho khách hàng doanh nghiệp các khoản thuế xuất/ nhập khẩu giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh

Quý khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ Bảo lãnh đối ứng là dịch vụ mà VPBank triển khai với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho quý khách hàng

Bảo lãnh nhận hàng là dịch vụ đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu về bảo lãnh và nâng cao mức độ tin cậy, uy tín của doanh nghiệp

Bảo lãnh dự thầu là sản phẩm VPBank triển khai với mong muốn khách hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo lãnh của bên thứ ba và nâng cao mức độ uy tín, tin cậy khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của VPBank

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là sản phẩm VPBank triển khai với mục đích giúp cho khách hàng đáp ứng được yêu cầu của người mua trong trường hợp người mua yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng.

Chat với VPBank