Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn | VPBank

Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp

(5,002 Đánh giá)

Chi tiết

Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn là sản phẩm tín dụng của VPBank dành cho Quý doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu vay vốn để đảm bảo sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu, nhiên liệu, thanh toán các khoản chi phí như tiền thuế, tiền điện, lương nhân viên…
 • Mục đích: Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

 • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ

 • Phương thức cho vay: cho vay từng lần hoặc hạn mức tín dụng

 • Phương thức trả nợ : trả lãi hàng tháng, trả gốc hàng tháng hoặc hàng quý

 • Tài sản đảm bảo: Bất động sản, động sản, giấy tờ có giá hoặc tài sản hình thành từ vốn vay

 • Thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân nhanh chóng

 • Lãi suất và phí cạnh tranh

 • Thời gian vay, phương thức trả nợ, tài sản đảm bảo linh hoạt giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay

 • Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

 • Giấy đề nghị vay vốn

 • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn

 • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.

 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo

 • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)