Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng | VPBank

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu.
 • Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm tài trợ dưới hình thức chiếu khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ xuất khẩu hoặc cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu

 • Tài trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau như L/C, D/P, D/A, T/T

 • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ.

 • Thời gian vay: Tối đa 210 ngày.

 • Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.

 • Lãi suất vay: Theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ.

 • Tài sản bảo đảm: khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu, các tài sản bảo đảm khác...

 • Tỷ lệ chiết khấu/cho vay cao

 • Lãi suất hợp lý

 • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng

 • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

 • Phương án sử dụng vốn.

 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

 • Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của VPBank.