Sản phẩm Hoán đổi lãi suất
Giới thiệu chung

Hoán đổi lãi suất là sản phẩm bảo hiểm rủi ro lãi suất VND trong trường hợp lãi suất thị trường có xu hướng bất lợi cho giao dịch gốc, đem đến cho khách hàng lợi ích tối đa.

Đặc điểm
 • Giao dịch Hoán đổi lãi suất cơ bản hay Giao dịch hoán Đổi Lãi Suất Một Đồng Tiền - Interest Rate Swap (IRS):
  • Cho phép chuyển đổi từ lãi suất thả nổi sang lãi suất cố định hoặc ngược lại mà không thay đổi các điều kiện khác của Giao Dịch Gốc.
  • Với sản phẩm này, khách hàng có thể bảo hiểm rủi ro lãi suất của Việt Nam Đồng trong trường hợp lãi suất thị trường có xu hướng biến động bất lợi cho Giao Dịch Gốc.
  • Giao Dịch Gốc có thể là một trong các giao dịch tiền gửi, phát hành hoặc đầu tư giấy tờ có giá, vay vốn, cho thuê tài chính, mua hàng hoá trả chậm .
 • Giao Dịch Hoán Đổi Lãi Suất Tiền Tệ Chéo - Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS):
  • Cho phép khách hàng thực hiện hoán đổi định kỳ lãi suất của hai loại tiền tệ. Trong giao dịch này, VPB và khách hàng tiến hành trao đổi định kỳ khoản tiền lãi (theo lãi suất cố định hoặc thả nổi) của một đồng tiền sang lãi (theo lãi suất cố định hoặc thả nổi) của một đồng tiền khác.
  • Sản phẩm này cho phép khách hàng bảo hiểm rủi ro lãi suất cũng như thay đổi danh mục rủi ro phù hợp với nhận định và khẩu vị rủi ro của khách hàng.
  • Số Tiền Gốc trong giao dịch có thể được hoán đổi vào đầu kỳ (nếu có), và/ hoặc giảm dần/ tăng dần trong kỳ, và vào cuối kỳ theo tỷ giá ngoại hối giao ngay được thống nhất tại thời điểm ban đầu khi thực hiện giao dịch. Việc trao đổi Số Tiền Gốc vào cuối kỳ mang tính bắt buộc trong Giao Dịch Hoán Đổi Lãi Suất Tiền Tệ Chéo. 
Lợi ích
 • Cho phép phòng ngừa các biến động bất lợi của lãi suất
 • Sản phẩm và các điều kiện giao kết linh hoạt, cấu trúc đơn giản
 • Khách hàng không phải trả phí khi tham gia vào nghiệp vụ hoán đổi lãi suất tiền tệ 
Liên hệ
 • Trung tâm dịch vụ KH Miền Bắc: 04 39385111
 • Trung tâm dịch vụ KH Miền Nam: 08 38216473
Chat với VPBank