Khung tín dụng xanh | VPBank

Phát triển bền vững

Ý kiến của bên thứ hai về Khung tín dụng xanh của VPBank

Tháng 8 năm 2020, VPBank đã phối hợp với Sustainalytics để đánh giá Khung tín dụng Xanh, và cung cấp ý kiến ​​của bên thứ hai đối với tính xác thực về khía cạnh môi trường và sự phù hợp của Khung với Nguyên tắc cho vay xanh 2020 (GLP)

Ý kiến của bên thứ hai phản ánh quan điểm độc lập của Sustainalytics đối với sự phù hợp của Khung tín dụng xanh do VPBank ban hành với các tiêu chuẩn thị trường hiện tại và mức độ tin cậy, mức độ ảnh hưởng của các dự án thuộc danh mục đủ điều kiện xanh.

 

Là một phần của Ý kiến của bên thứ hai, Sustainalytics đã đánh giá theo những tiêu chí sau:

• Tính phù hợp giữa Khung tín dụng xanh của VPBank với Nguyên tắc cho vay xanh 2020 được quản lý bởi LMA;

• Sự tin cậy và những tác động tích cực dự kiến của việc sử dụng nguồn vốn xanh;

• Tính phù hợp về chiến lược bền vững của tổ chức phát hành với hiệu suất và quản lý rủi ro bền vững liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn xanh.

 

Sustainalytics khẳng định rằng Khung cho vay Xanh của VPBank phù hợp với bốn thành phần cốt lõi của Nguyên tắc Khoản vay Xanh 2020. Sustainalytics xác nhận VPBank đã xây dựng Khung tín dụng xanh nhằm phát hành các khoản vay xanh và sử dụng nguồn vốn để tài trợ cho các dự án xanh, giúp góp phần vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam. Khung tín dụng xanh của VPBank phù hợp với chiến lược phát triển bền vững tổng thể của Ngân hàng và góp phần thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6, 7, 11, 12, 14 và 15 của Liên hợp quốc. Sustainalytics nhận định rằng các dự án được tài trợ bởi khoản vay xanh tại VPBank sẽ cung cấp tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

 

Chi tiết văn bản xem tại ĐÂY.

VPBank NEO