Các cam kết của VPBank về môi trường và xã hội | VPBank

Phát triển bền vững

Các cam kết của VPBank về môi trường và xã hội

Với định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, năm 2012 Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012).

Với định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, năm 2012 Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012), và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Thực hiện chiến lược này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực hoạt động tài chính, tín dụng của các ngân hàng thương mại phục vụ tăng trưởng xanh. Theo đó, NHNN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro Môi trường – Xã hội (MT-XH) trong hoạt động tín dụng và Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 06/08/2015 về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đến năm 2020. Các chính sách này khuyến khích các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng chính sách quản lý rủi ro MT-XH cũng như thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh.

Nhằm tuân thủ, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển tín dụng xanh theo định hướng của Chính Phủ, Ngân hàng nhà nước, bảo đảm phòng tránh các rủi ro môi trường, xã hội, qua đó góp phần phát triển bền vững, thịnh vượng, đồng thời thể hiện sự cam kết, trách nhiệm xã hội của mình, từ 2016, VPBank đã là một trong những Ngân hàng đầu tiên xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro MT-XH và ban hành các Chính sách MT-XH tuyên bố sự tuân thủ của VPBank với các chuẩn mực về MT-XH. Chính sách về MT-XH được VPBank xây dựng và ban hành dựa trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp Quốc gia và các Tiêu chuẩn Hoạt động Môi trường và Xã hội của Tổ chức tài chính Thế giới (IFC) và đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của VPBank. Bên cạnh đó, để hoàn thiện tốt hơn hệ thống quản lý rủi ro MT-XH, VPBank liên tục nâng cao năng lực về nhận diện và đánh giá rủi ro MT-XH của đội ngũ nhân viên của mình, bao gồm cả các cán bộ nhân viên thực hiện phân tích đầu tư và quản lý tuân thủ MT-XH, nhằm ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh.

Cùng với các biện pháp đã thực hiện, VPBank cam kết:

  • Tuân thủ đầy đủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam về MT-XH và cam kết của VPBank với các tổ chức Quốc tế. 
  • Không tham gia, không cấp tín dụng hoặc cung cấp các hoạt động hỗ trợ tài chính khác cho các Khách hàng có liên quan đến các hoạt động trong Danh sách có ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội (Danh sách không cấp tín dụng của VPBank).
  • Lồng ghép việc xem xét rủi ro MTXH vào các hoạt động kinh doanh và chương trình quản lý rủi ro chung của VPBank.
  • Truyền thông về các mục tiêu và việc thực hiện các hành động MT-XH cho tất cả nhân viên và các bên liên quan.
  • Từng bước hợp tác với Chính phủ và các Tổ chức trong nước và Quốc tế để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tín dụng xanh nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường và nâng cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ của Khách hàng.

VPBank thừa nhận rằng các nguyên tắc tài chính bền vững là một điều kiện tiên quyết cơ bản để quản lý tốt hơn các rủi ro về MT-XH trong Danh mục đầu tư cũng như khám phá các cơ hội kinh doanh mới. VPBank luôn đồng hành cùng với Chính phủ và các tổ chức Quốc tế góp phần giải quyết các vấn đề MT-XH quan trọng đối với Trái đất thông qua việc xây dựng chính sách và thực hiện các hành động quản lý rủi ro MT-XH trong hoạt động cấp tín dụng của mình và từng bước phát triển các sản phẩm hỗ trợ tín dụng xanh nhằm loại bỏ các dự án, phương án sản xuất có tác động MT-XH tiêu cực, giảm thiểu dấu chân sinh thái và biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như thực hiện các trách nhiệm xã hội.

Tham khảo Danh sách không cấp tín dụng/hạn chế cấp tín dụng của VPBank tại đây.

 

VPBank NEO