Khung tín dụng xanh | VPBank

Phát triển bền vững

Ý kiến của bên thứ hai về Khung Tài chính Xã hội của VPBank

VPBank đã phối hợp với Tổ chức Sustainalytics xem xét Khung tài chính xã hội của VPBank vào tháng 10 năm 2022, và đưa ra Ý kiến của Bên thứ hai về thông tin xác thực về tác động xã hội của Khung và sự phù hợp của nó với Nguyên tắc trái phiếu xã hội 2021 và Nguyên tắc cho vay xã hội 2021.

Ý kiến bên thứ hai của Sustainalytics phản ánh ý kiến độc lập của Sustainalytics về sự phù hợp của Khung đã xem xét với các tiêu chuẩn thị trường hiện tại và mức độ đáng tin cậy và có tác động của các danh mục dự án đủ điều kiện. Là một phần của Ý kiến của bên thứ hai, Sustainalytics đã đánh giá những điều sau:

• Sự phù hợp của Khung với Nguyên tắc trái phiếu xã hội 2021, do ICMA quản lý và Nguyên tắc cho vay xã hội 2021, do LMA, APLMA và LSTA quản lý;

• Sự tin cậy và những tác động tích cực được dự đoán trước của việc sử dụng tiền thu được;

• Sự phù hợp của chiến lược bền vững của tổ chức phát hành và hiệu suất và quản lý rủi ro bền vững liên quan đến việc sử dụng tiền thu được.

Khung của VPBank xác định tiêu chí đủ điều kiện trong 5 lĩnh vực:

  1. Tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu  Dịch vụ tài chính, Tạo công ăn việc làm, Nâng cao kinh tế xã hội và trao quyền
  1. Tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu – Chăm sóc sức khỏe
  2. Tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu  Giáo dục và đào tạo nghề
  3. Nhà ở xã hội
  4. Cơ sở hạ tầng cơ bản và giá cả phải chăng Nước sạch, Vệ sinh, Giao thông và Viễn thông

Sustainalytics cho rằng Khung tài chính xã hội của VPBank là đáng tin cậy và có tác động và phù hợp với bốn thành phần cốt lõi của Nguyên tắc trái phiếu xã hội 2021 và Nguyên tắc cho vay xã hội 2021, đồng thời cho rằng các khoản đầu tư vào các hạng mục đủ điều kiện được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích xã hội tích cực tác động và thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, cụ thể là các Mục tiêu Phát triển bền vững số 3, 4, 9 và 11.

Chi tiết văn bản xem tại ĐÂY

 

VPBank NEO