Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu năm 2021 | VPBank

Phát triển bền vững

Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu năm 2021

VPBank trở thành tổ chức tài chính đầu tiên tại Việt Nam công bố tác động tài chính của biến đổi khí hậu dựa trên phân tích kịch bản.

Thông qua việc tiếp cận các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD), VPBank trở thành tổ chức tài chính đầu tiên tại Việt Nam công bố tác động tài chính của biến đổi khí hậu dựa trên phân tích kịch bản. Kết quả dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với danh mục đầu tư sẽ là thông tin then chốt để VPBank xây dựng lộ trình giảm dần tỷ trọng và loại bỏ dần khỏi danh mục những lĩnh vực phát thải carbon cao hoặc có gây ra các tác động không thể đảo ngược cho khí hậu, đồng thời, cơ cấu lại danh mục đầu tư tập trung vào những ngành thân thiện với môi trường và có khả năng chống chịu tốt với biến đổi khí hậu.

Dựa trên lộ trình này, VPBank đặt mục tiêu giảm phát thải khí metan ít nhất 30% vào năm 2027 và tổng lượng phát thải khí nhà kính trong tất cả các hoạt động của ngân hàng đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26, đồng thời huy động tối thiểu 1 tỷ USD vào năm 2030 cho nguồn tài chính bền vững để hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi của khách hàng nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Báo cáo này được xây dựng nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan sâu sắc về các hành động hiện tại của VPBank liên quan đến quản lý biến đổi khí hậu và các rủi ro liên quan. Chúng tôi coi rủi ro biến đổi khí hậu vừa là cơ hội chiến lược vừa là rủi ro tài chính. Vì vậy, chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới. Những năm sắp tới sẽ xác định các diễn biến của biến đổi khí hậu tác động tới xã hội và doanh nghiệp như thế nào, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến mức độ rủi ro khí hậu mà tất cả chúng ta phải đối mặt.

Giải quyết rủi ro khí hậu giúp đưa ra các quyết định chiến lược tốt hơn trong quản lý rủi ro cũng như nhận thức rõ hơn về các cơ hội kinh doanh liên quan. Chủ đề này yêu cầu một cách tiếp cận đồng bộ của toàn ngân hàng không chỉ tập trung giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu mà còn xem xét một loạt các rủi ro môi trường khác, chẳng hạn như mất đa dạng sinh học hoặc khủng hoảng nguồn nước. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích sự tham gia xây dựng với các bên liên quan bao gồm cả khách hàng và cố gắng tạo sự hiểu biết lẫn nhau về cách tiếp cận của chúng tôi với biến đổi khí hậu và về cách khách hàng đang đóng góp để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và nỗ lực giảm phát thải KNK của họ.

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

VPBank NEO