Chính sách tuân thủ của VPBank | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Chính sách Tuân Thủ của VPBank

VPBank và cán bộ, nhân viên cam kết và nỗ lực hành động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế

VPBank và cán bộ, nhân viên cam kết và nỗ lực hành động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế, các thông lệ quốc tế được Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, các hợp đồng, giao dịch đã ký kết với khác hàng, đối tác, cổ đông và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử do Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam ban hành.

Tại VPBank:

  1. Tất cả các CBNV của VPBank từ các thành viên HĐQT, TGĐ, BĐH đến các Giám đốc Đơn vị, Trưởng phòng, ban, cấp quản lý và các nhân viên của VPBank có trách nhiệm chấp hành, tuân thủ quy định Pháp luật, Chính sách tuân thủ pháp lý của VPBank.
  2. VPBank áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực tiên tiến về quản trị rủi ro để kiểm soát, quản trị các rủi ro tuân thủ. Rủi ro tuân thủ phải được nhận diện, đo lường, đánh giá, theo dõi, kiểm soát, báo cáo, ghi nhận và có biện pháp kiểm soát phù hợp trong mọi quy trình, sản phẩm, dịch vụ, mọi hoạt động của VPBank.
  3. VPBank khuyến khích, có cơ chế ghi nhận mọi đề xuất, phản ánh, phát hiện, đóng góp, đề xuất kiểm soát, giảm nhẹ các rủi ro tuân thủ với mục tiêu xây dựng văn hóa QTRRTT.
  4. Mọi hành vi vi phạm tuân thủ phải được phát hiện, đấu tranh, xác minh, làm rõ và xử lý. Việc xử lý vi phạm tuân thủ phải kết hợp giữa đấu tranh và lấy mục tiêu giáo dục, phòng ngừa vi phạm tuân thủ làm trọng tâm.
  5. Bất kỳ cá nhân nào cũng phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng về các hành vi, hành động của mình cho các đại diện tuân thủ tại Đơn vị, cán bộ chuyên trách tại Khối PC&KSTT của VPBank. Bảo đảm rằng đại diện tuân thủ tại Đơn vị, Khối PC&KSTT (Phòng/cá nhân có chức năng chuyên trách) được tiếp cận mọi thông tin cần thiết, được tiếp cận các nhân sự, hồ sơ, thông tin của hệ thống nhằm xác minh, làm rõ các vấn đề về tuân thủ hoặc rủi ro tuân thủ cho Ngân hàng.

Chi tiết, xin tham khảo tại  ĐÂY 

 

VPBank NEO