Chính sách tuân thủ của VPBank | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Chính sách tuân thủ của VPBank

VPBank và cán bộ, nhân viên cam kết và nỗ lực hành động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế

VPBank và cán bộ, nhân viên cam kết và nỗ lực hành động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế, các thông lệ quốc tế được Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, các hợp đồng, giao dịch đã ký kết với khác hàng, đối tác, cổ đông và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử do Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam ban hành.

Tại VPBank:

1.    Tuân thủ là trách nhiệm của tất cả các cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên từ các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành đến các giám đốc Đơn vị, Trưởng phòng, ban, cấp quản lý và các nhân viên của VPBank.

2.    Mọi vấn đề tuân thủ liên quan đến hoạt động của VPBank phải được nhận diện, theo dõi, kiểm soát, bảo đảm việc chấp hành tuân thủ và phòng, tránh các vi phạm tuân thủ.

3.    Mọi hành vi vi phạm tuân thủ phải được phát hiện, đấu tranh, xác minh, làm rõ và xử lý. Việc xử lý vi phạm tuân thủ phải kết hợp giữa đấu tranh và lấy mục tiêu giáo dục, phòng ngừa vi phạm tuân thủ làm trọng tâm.

4.    Bất kỳ cá nhân nào cũng phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng về các hành vi, hành động của mình cho các cán bộ kiểm soát tuân thủ chuyên trách của VPbank.

5.    Cán bộ kiểm soát tuân thủ chuyên trách của VPBank được tiếp cận mọi thông tin cần thiết, được tiếp các nhân sự, hồ sơ, thông tin của hệ thống nhằm xác minh, làm rõ các vấn đề về tuân thủ hoặc rủi ro tuân thủ cho Ngân hàng.

6.    Quản trị, thực thi hệ thống tuân thủ phải bảo đảm sự độc lập, tránh mọi chi phối, ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh trong việc thiết lập, xây dựng, thực hiện các yêu cầu, chuẩn mực tuân thủ.

7.    Chính sách tuân thủ của VPbank được xem xét, đánh giá lại định kỳ tối thiểu 02 năm một lần nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với các chính sách, chiến lược của Hội đồng quản trị của VPBank.

Chi tiết, xin tham khảo tại  ĐÂY

 

VPBank NEO