Chính sách Phòng, Chống rửa tiền của VPBank | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Chính sách Phòng, Chống rửa tiền của VPBank

VPBank đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, Chống rửa tiền (PCRT)

Nhận biết được nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) đã và đang từng bước nâng cao năng lực Quản trị Rủi ro & Tuân thủ, đặc biệt là công tác tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về Phòng, chống rửa tiền (PCRT). Theo đó, Ban Lãnh đạo VPBank đặc biệt chú trọng quan tâm, đầu tư về cơ chế chính sách, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin nhằm ngăn chặn các giao dịch liên quan đến rửa tiền.

VPBank đã thiết lập cơ cấu tổ chức tuân thủ Phòng, chống rửa tiền/Tài trợ khủng bố trên cơ sở: Hoàn thiện cơ chế, chính sách với sự ra đời của Quy định về PCRT; Hướng dẫn chi tiết công tác báo cáo liên quan đến phòng, chống rửa tiền; Xây dựng Quy trình nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong hệ thống VPBank; Hiện đại hóa công tác sàng lọc giao dịch, phát hiện, xử lý giao dịch đáng ngờ và công tác tra soát theo các danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt; Thường xuyên cập nhật và ban hành các hướng dẫn, cảnh báo, cập nhật các danh sách liên quan đến cấm vận, trừng phạt phục vụ công tác tra soát theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế về phòng, chống rửa tiền; xây dựng đội ngũ chuyên trách về phòng, chống rửa tiền tại từng đơn vị kinh doanh…

Công tác đào tạo, truyền thông về phòng, chống rửa tiền cũng được VPBank đẩy mạnh với các hoạt động như: Thực hiện đào tạo đối với 100% các cán bộ, nhân viên tân tuyển; Thực hiện khảo sát hiểu biết về pháp luật và quy định của VPBank về phòng, chống rửa tiền đối với 100% cán bộ, nhân viên của VPBank; công tác truyền thông toàn hàng về Phòng, chống rửa tiền cũng được VPBank chú trọng thông qua các Bản tin nội bộ…

Với các nỗ lực như trên, VPBank cam kết:

  • Tuân thủ đầy đủ theo các quy định về phòng, chống rửa tiền theo Pháp luật Việt Nam và quốc tế.  
  • Tăng cường thực hiện các biện pháp nhận biết khách hàng, giám sát nhằm ngăn ngừa tổn thất tài chính, rủi ro liên quan đến uy tín, rủi ro pháp lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
  • Nỗ lực bảo vệ Khách hàng, Ngân hàng và Cán bộ Công nhân viên không trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền.

Tham khảo quy định về Chòng, Chống rửa tiền của VPBank tại  ĐÂY.

Tham khảo chính sách Phòng, Chống tham nhũng của VPBank tại  ĐÂY.

 

VPBank NEO