Thông tin báo cáo, phản hồi vi phạm, gian lận, kiến nghị từ khách hàng | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Thông tin báo cáo, phản hồi vi phạm, gian lận, kiến nghị từ khách hàng

Thông tin báo cáo, phản hồi vi phạm, gian lận, kiến nghị từ khách hàng

Khi nhận thấy có các sự kiện sau đây:

- Cán bộ ngân hàng có hành động nhũng nhiễu, gợi ý đưa tiền, đưa hối lộ (tuyển dụng, môi giới tuyển dụng, cho vay, …);

- Cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn khách hàng giả mạo hồ sơ, tài liệu hoặc phương thức thực hiện hồ sơ gian lận để được vay vốn hay thiết lập các quan hệ với ngân hàng hoặc để có được các lợi ích từ ngân hàng;

- Các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gian lận khác của cán bộ nhân viên ngân hàng, đối tác...

Hãy thông tin cho chúng tôi theo email  sukientuanthu@vpbank.com.vn.

VPBank NEO