Quản trị rủi ro - Nền tảng bảo đảm an toàn trong Hệ thống Kiểm soát nội bộ | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Quản trị rủi ro - Nền tảng bảo đảm an toàn trong Hệ thống Kiểm soát nội bộ

Bên cạnh hoạt động Kiểm soát nội bộ là hoạt động cốt lõi trong toàn bộ hệ thống Kiểm soát nội bộ, Quản Trị Rủi Ro (QTRR)

Bên cạnh hoạt động Kiểm soát nội bộ là hoạt động cốt lõi trong toàn bộ hệ thống Kiểm soát nội bộ, Quản Trị Rủi Ro (QTRR) chính là nền tảng bảo đảm an toàn trong hệ thống kiểm soát nội bộ với chức năng chính là nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về QTRR, đo lường và theo dõi rủi ro, kiểm tra, đánh giá độc lập và đưa ra khuyến nghị QTRR hoạt động.

VPBank thực hiện QLRR đảm bảo các yêu cầu: (i) QLRR trọng yếu, (ii) Nhận dạng đầy đủ, đo lường chính xác, theo dõi thường xuyên để kịp thời phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro trọng yếu, (iii) Kiểm soát trạng thái rủi ro đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro, (iv) Các quyết định có rủi ro phải được minh bạch, rõ ràng và phù hợp với chính sách quản lý rủi ro, hạn mức rủi ro, (v) QLRR công ty con thông qua người đại diện phần vốn.

CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH NỘI BỘ VỀ QLRR TẠI VPBANK

VPBank có chính sách QLRR, quy định nội bộ về QLRR do Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ban hành. Chính sách QLRR, Quy định nội bộ về QLRR tại VPBank được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

 • Được xây dựng phù hợp với chiến lược kinh doanh, văn hóa kiểm soát, nguồn nhân lực, điều kiện công nghệ thông tin và hệ thống thông tin quản lý;
 • Các trạng thái rủi ro, vi phạm về rủi ro phải được báo cáo kịp thời và có cơ chế xử lý;
 • Xác định được các hoạt động trọng yếu và rủi ro trọng yếu và rủi ro trọng yếu được quản lý trên cơ sở xác định được chiến lược QLRR và các hạn mức, cách thức nhận dạng, đo lường, kiểm soát.

Chính sách QLRR, Quy định nội bộ về QLRR tại VPBank có những nội dung sau đây:

 • Chính sách QLRR bao gồm Chính sách khung QLRR và Chính sách quản lý đối với các rủi ro trọng yếu;
 • Hạn mức rủi ro đối với từng rủi ro trọng yếu;
 • Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro đối với từng loại rủi ro trọng yếu;
 • Kiểm tra sức chịu đựng;
 • Cơ chế báo cáo nội bộ về QLRR;
 • QLRR đối với sản phẩm mới, hoạt động trên thị trường mới;

TRIỂN KHAI QTRR VÀ VAI TRÒ CỦA KHỐI QTRR

QTRR được triển khai trên 03 tuyến bảo vệ tại VPBank, cụ thể:

 • Tại Tuyến bảo vệ thứ nhất (“Tuyến 1”) gồm các Đơn Vị Kinh Doanh và các Đơn Vị Vận Hành – Hỗ Trợ: Đây là các đơn vị sở hữu rủi ro và chịu trách nhiệm đầu tiên trong công tác quản trị mọi rủi ro hoạt động với chức năng nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro và báo cáo đầy đủ cho Tuyến 2.
 • Tại Tuyến bảo vệ thứ hai (“Tuyến 2”) gồm Khối Quản trị rủi ro và Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ, có trách nhiệm xây dựng chính sách, quy định nội bộ QTRR, giám sát, kiểm tra độc lập để đảm bảo tuân thủ hoạt động của các Đơn vị thuộc Tuyến 1 và đưa ra yêu cầu bổ sung biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với Tuyến 1.
 • Tại Tuyến bảo vệ thứ 3 (“Tuyến 3”): Khối Kiểm toán Nội bộ thực hiện hỗ trợ Ban Kiểm soát đánh giá công tác QTRR, kiểm tra, đánh giá độc lập công tác QTRR của Tuyến 1 và Tuyến 2, đưa ra khuyến nghị QTRR.

Khối QTRR thuộc tuyến thứ 2 là bộ phận chuyên trách thực hiện QLRR tại VPBank với các chức năng sau đây:

 • Giúp Hội đồng rủi ro: (i) Đề xuất, tham mưu lập quy trình xây dựng và thực hiện chính sách QLRR; thực hiện, đánh giá chính sách QLRR; xây dựng, thực hiện và phân bổ hạn mức rủi ro (“HMRR”); Tổ chức thực hiện xử lý, khắc phục tồn tại, Tự kiểm tra, đánh giá về QLRR; (ii) Theo dõi trạng thái rủi ro so với các HMRR để cảnh báo, nhận biết sớm rủi ro/nguy cơ vi phạm HMRR.
 • Phối hợp với các đơn vị kinh doanh và đơn vị vận hành hỗ trợ (thuộc tuyến thứ nhất) để nhận dạng đầy đủ và theo dõi các rủi ro phát sinh;
 • Xây dựng và sử dụng các phương pháp, mô hình đánh giá và đo lường rủi ro;
 • Kiểm soát, phòng ngừa và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh;
 • Tham gia nội dung liên quan đến rủi ro trong quá trình đưa ra quyết định có rủi ro;
 • Lập kịch bản kiểm tra sức chịu đựng.

HẠN MỨC RỦI RO TẠI VPBANK

Các HMRR tại VPBank được TGĐ ban hành và luôn đảm bảo:

 • Tuân thủ quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn hoạt động;
 • Có HMRR đối với rủi ro trọng yếu;
 • Tuân thủ khẩu vị rủi ro, chiến lược QLRR và tổng tài sản có rủi ro phân bổ cho rủi ro đó;
 • Đầy đủ và cụ thể để kiểm soát rủi ro;
 • Được định kỳ/đột xuất rà soát và đánh giá lại;
 • Phổ biến cho các cá nhân, bộ phận có liên quan.

NHẬN DẠNG, ĐO LƯỜNG, THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO TẠI VPBANK

 • Nhận Dạng: VPBank luôn đảm bảo nhận dạng rủi ro trọng yếu và tương tác giữa các rủi ro, nguy cơ gây ra rủi ro và xác định nguyên nhân rủi ro.
 • Đo Lường: VPBank đo lường rủi ro trên cơ sở xác định tác động ngắn hạn, dài hạn của rủi ro lên thu nhập, tỷ lệ an toàn vốn và mục tiêu kinh doanh thông qua các phương pháp và mô hình và việc đo lường luôn đảm bảo kịp thời, chính xác để theo dõi và kiểm soát rủi ro.
 • Theo Dõi: VPBank theo dõi trạng thái rủi ro, đánh giá kịp thời, cảnh báo sớm khả năng vi phạm HMRR và kịp thời báo cáo đến các cá nhân, bộ phận có liên quan.
 • Kiểm Soát: VPBank thực hiện kiểm soát các trạng thái rủi ro, giao dịch, hoạt động theo các HMRR tương ứng và có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý kịp thời các rủi ro.

 

VPBank NEO