Tuân thủ Đạo luật FATCA | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Tuân Thủ Đạo luật FATCA

Đạo luật về Tuân thủ thuế của các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2010

Đạo luật về Tuân thủ thuế của các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2010 nhằm bắt buộc các cá nhân/tổ chức mang quốc tịch Hoa Kỳ đang định cư/hoạt động hợp pháp tại nước ngoài kê khai đầy đủ thông tin và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với các nguồn thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Nếu không tuân thủ FATCA, các cá nhân/tổ chức không tuân thủ sẽ bị khấu trừ 30% giá trị các khoản thu nhập có nguồn gốc Hoa Kỳ.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 v/v thực hiện một số nội dung về FATCA, VPBank đã đăng ký là Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA (PFFI) với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và đã được IRS chấp thuận và cấp mã số định danh toàn cầu (GIIN) – IHUZRF.00000.LE.704. Đạo luật FATCA yêu cầu các tổ chức tài chính (trong đó có VPBank) xác định những chủ tài khoản có thể là đối tượng nộp thuế Hoa Kỳ và báo cáo thông tin về những đối tượng đó cho IRS.

Những nghĩa vụ tuân thủ FATCA chủ yếu bao gồm:

  • Thu thập thông tin theo yêu cầu của FATCA đối với khách hàng cá nhân mở tài khoản mới tại VPBank.
  • Thu thập thông tin theo yêu cầu của FATCA đối với khách hàng tổ chức mở tài khoản mới tại VPBank.
  • Rà soát các tài khoản cá nhân mở trước ngày 01/07/2014 và tài khoản tổ chức mở trước ngày 01/01/2015.
  • Thực hiện nghĩa vụ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và IRS theo quy định của FATCA và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Thực hiện nghĩa vụ khấu trừ theo quy định của FATCA trên cơ sở có hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Do vậy, Quý khách hàng có thể sẽ nhận được đề nghị cung cấp thông tin và tài liệu để xác định các dấu hiệu Hoa Kỳ và tình trạng tuân thủ FATCA từ VPBank và tùy theo đó VPBank sẽ đối chiếu với quy định của FATCA và xác định có hay không có việc báo cáo với Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ về Tài khoản của Quý khách tại VPBank. Các thông tin, tài liệu có liên quan do Khách hàng cung cấp cho VPBank sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng các yêu cầu tuân thủ FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Trường hợp Quý Khách hàng không cung cấp các thông tin/không có phản hồi theo đề nghị của VPBank, VPBank có thể buộc phải thực hiện một số yêu cầu của FATCA áp dụng đối với các tài khoản chống đối.

Chúng tôi sẽ thông báo trên website của VPBank (  www.vpbank.com.vn) khi có sự thay đổi liên quan đến các nội dung nêu trên.

Để biết thêm thông tin về FATCA, xin vui lòng truy cập vào trang web  www.vpbank.com.vn của VPBank hoặc trang web  www.irs.gov của Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc liên hệ với các đơn vị kinh doanh của VPBank để được hỗ trợ.

 

VPBank NEO