Bảng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn Wolfsberg

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Bảng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn Wolfsberg

Bảng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn của nhóm Wolfsberg.

Bảng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách phòng, chống rửa tiền theo tiêu chuẩn của nhóm Wolfsberg.

Tài liệu này là căn cứ để các Khách hàng/Ngân hàng đối tác đánh giá được cơ bản về mức độ tuân thủ về Phòng Chống rửa tiền của VPBank.

Chi tiết tài liệu xem tại  đây

 

VPBank NEO