Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của VPBank 2023 | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của VPBank 2023

VPBank tạo dựng niềm tin dựa trên hành động phù hợp với pháp luật trong nước, quốc tế và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ứng xử.

VPBank mong muốn tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng, cổ đông, cũng như với các cơ quan chức năng trên cơ sở hành động phù hợp với pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ứng xử mà VPBank ban hành.

Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luôn được chúng tôi coi trọng, thực hiện bởi từng cán bộ, nhân viên hàng ngày, hàng giờ bởi vì chúng tôi hiểu rằng, Khách hàng, đối tác, các cổ đông mong muốn chúng tôi có được những thành công dựa trên các hành vi có đạo đức, phù hợp với chuẩn mực chung.

Chi tiết, xin tham khảo tại ĐÂY.

VPBank NEO