Chính sách Quản lý xung đột lợi ích của VPBank | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Chính sách Quản lý xung đột lợi ích của VPBank

VPBank đã ban hành Chính sách Quản lý xung đột lợi ích nhằm xác định xác trường hợp có thể làm phát sinh xung đột lợi ích, thiết lập các nguyên tắc quản lý rủi ro khi xử lý xung đột

Triển khai quy định pháp luật Việt Nam, các yêu cầu theo quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và thông lệ chung liên quan đến quản lý xung đột lợi ích, Hội đồng quản trị VPBank đã ban hành Chính sách Quản lý xung đột lợi ích nhằm xác định xác trường hợp có thể làm phát sinh xung đột lợi ích, thiết lập các nguyên tắc quản lý rủi ro của VPBank và/hoặc cán bộ, nhân viên VPBank khi xử lý xung đột và để đảm bảo xung đột lợi ích không ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Ngân hàng, lợi ích của Khách hàng, hoặc các bên liên quan khác.

Tham khảo Chính sách Quản lý xung đột lợi ích của VPBank tại ĐÂY.

 

VPBank NEO