Thông báo về giờ giao dịch thanh toán trong ngày của VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trân trọng thông báo tới các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài về giờ nhận tiền về của VPBank như sau:

1. Trong nước: 17:00

2. Quốc tế:

a. Đối với giao dịch về xử lý thủ công: 17:00

b. Đối với giao dịch về xử lý tự động: Không giới hạn

Giờ giao dịch thanh toán trong ngày như nêu trên được áp dụng từ ngày 02/04/2018 đến khi có thông báo khác từ VPBank.

 

VPBank NEO