Thông báo thay đổi lãi suất của thẻ tín dụng VPBank

Từ ngày 25/04/2018, VPBank trân trọng thông báo việc áp dụng lãi suất mới cho các sản phẩm thẻ tín dụng như sau

Hạng thẻ

Tên thẻ

Lãi suất hiện tại (tháng)

Lãi suất mới (tháng)

Classic

VPBank MC2 MasterCard

   2.99%

   3.19%

Titanium

VPBank Lady MasterCard

   2.59%

   2.79%

VPBank StepUp MasterCard

   2.59%

   2.79%

Platinum

VPBank Platinum MasterCard

   2.39%

   2.59%

VPBank Priority Platinum MasterCard

   2.39%

   2.59%

Thẻ đồng thương hiệu

Vietnam Airlines - VPBank Platinum MasterCard

   2.39%  

   2.59%

Vietnam Airlines - VPBank Priority MasterCard

   2.39%

   2.59%


VPBank NEO