Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

823h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

3

A1265005

ATM VPBANK QUAN 10 CDM

296 DUONG 3_2, PHUONG 12, QUAN 10, HO CHI MINH

02839797549

20210521 10: 38

72H

Dự kiến dừng hoạt động 24/05/2021


VPBank NEO