Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 25/05/2021

2

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

3

A1370002

VPBANK THUONG TIN CDM

XA VAN BINH, THUONG TIN, HA NOI

02432203333

20210512 20: 15

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO