Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Thị Kim Phượng

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
- Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH4 ngày 21/6/2017của Quốc hội khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42);
- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ về giao dịch bảo đảm;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5376952 ngày 09/12/2015 giữa VPBank với ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5700406 ngày 30/12/2015 giữa VPBank với ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng;
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp công chứng số 5264/2015 ký ngày 09/12/2015 giữa VPBank với ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng tại Văn phòng công chứng Kinh Đô, thành phố Hà Nội.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:
- Thời gian thu giữ: Sau ngày 15 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm thu giữ: Tổ 2, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ 2, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 377678 do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 08/06/2009; ngày 04/12/2015 tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh quận Long Biên chuyển nhượng cho ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng.
- Lý do thu giữ: Ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả cho VPBank theo các Hợp đồng tín dụng ký giữa ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng với VPBank. Trên cơ sở về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ và các quy định của pháp luật có liên quan, VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
- Căn cứ Nghị quyết 42/2017/QH4 ngày 21/6/2017của Quốc hội khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42);
- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ về giao dịch bảo đảm;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5376952 ngày 09/12/2015 giữa VPBank với ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5700406 ngày 30/12/2015 giữa VPBank với ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng;
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp công chứng số 5264/2015 ký ngày 09/12/2015 giữa VPBank với ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng tại Văn phòng công chứng Kinh Đô, thành phố Hà Nội.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:
- Thời gian thu giữ: Sau ngày 15 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm thu giữ: Tổ 2, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Tài sản thu giữ: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: Tổ 2, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 377678 do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 08/06/2009; ngày 04/12/2015 tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh quận Long Biên chuyển nhượng cho ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng.
- Lý do thu giữ: Ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả cho VPBank theo các Hợp đồng tín dụng ký giữa ông Tôn Thiện Đường và bà Nguyễn Thị Kim Phượng với VPBank. Trên cơ sở về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ và các quy định của pháp luật có liên quan, VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
VPBank NEO