Thông báo thu giữ tài sản Công ty TNHH Đông Giao

- - Căn cứ Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số SME/ETP/18/0075/HDHM ngày 08/06/2018 giữa VPBank Tân Phú và Công ty TNHH Đông Giao;
- Căn cư Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số SME/ETP/17/0103/HDTC ngày 10/07/2017, Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số SME/ETP/17/0103/HDTC/SDBS-01 ngày 16/11/2017, Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số SME/ETP/17/0103/HDTC/SDBS.02 ngày 08/06/2018, Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số SME/ETP/17/0103/HDTC/SDBS.03 ngày 29/08/2018, Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người khác số SME/ETP/17/0103/HDTC/SDBS.04 ngày 05/06/2019 giữa VPBank Cộng Hòa và Công Ty TNHH Đông Giao;
- Căn cứ Nghị định số163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của chính phủ về giao dịch bảo đảm;
- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
- Xét việc Công Ty TNHH Đông Giao đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu giữ tài sản bảo đảm của ông Nguyễn Mạnh Đức và bà Phạm Thị Trúc Hà gồm:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB250801, số vào sổ cấp GCN: CH06441/QSDĐ do UBND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cấp ngày 19/05/2011, cập nhật thay đổi ngày 15/02/2017, cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 56 - Tờ bản đồ số: 50
- Địa chỉ thửa đất: Phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
(Nay là địa chỉ: 293 - 295 đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)
- Diện tích: 4545.3m2 (Bằng chữ: bốn ngàn năm trăm bốn mươi lăm phẩy ba mét vuông)
- Mục đích sử dụng đất: 200m2 ODT + 4545.3m2 CLN
- Thời gian sử dụng: Lâu dài đối với đất thổ cư, đến ngày 15/02/2064 đối với đất CLN
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đât.
Điều 2. Giao cho Phòng Xử lý nợ KHDN Phản ứng nhanh - Trung tâm XLN khách hàng doanh nghiệp VPBank AMC hoàn thiện các thủ tục và thực hiện việc thu giữ tài sản nêu trên theo đúng trình tự Pháp luật quy định.
Điều 3. Phòng Xử lý nợ KHDN Phản ứng nhanh - Trung tâm XLN khách hàng doanh nghiệp VPBank AMC và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020

VPBank NEO