Thông báo thu giữ tài sản KH Bùi Thanh Hương

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 04/2020/UQ-HĐQT ngày 02/03/2020;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1807090786725 ngày 12/07/2018;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1805020651102 ngày 03/05/2018;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 3608538 ngày 12/06/2015;

Căn cứ theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 502 ký ngày 11/06/2015 giữa VPBank với ông Bùi Thanh Hương và bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 123, tờ bản đồ số 09-xã Mỵ Hòa, địa chỉ: Xóm Đồng Hòa 1, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BB 490434, số vào sổ cấp GCN: CH 00038 do Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 10/12/2010, đứng tên ông Bùi Thanh Hương và bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 502, quyển số 02TP/CC-SCC ký ngày 11/06/2015 tại Văn phòng Công chứng Tín Phát tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 15/06/2020.

VPBank NEO