Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khách hàng Nguyễn Văn Khương

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP; thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm và các quy định của pháp luật có liên quan.
  • Căn cứ theo Hợp đồng cho vay số LN1712190389233 ngày 03/01/2018; Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC-2018 ngày 02/01/2018; Hợp đồng tín dụng số 2057730 ngày 30/10/2014; Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 2057730 ngày 30/10/2014 và các khế ước nhận nợ kèm theo giữa VPBank với ông Nguyễn Văn Khương và bà Nguyễn Thị Hương.
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC-2018 ngày 02/01/2018; giữa VPBank với ông Nguyễn Văn Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hương và Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 2057730 ngày 30/10/2014 giữa VPBank với ông Nguyễn Văn Khương.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp bị thu giữ:

  1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thửa đất số Lô 118, Tờ bản đồ số Quy hoạch phân lô) tại địa chỉ: Làn 2, Khu dân cư số 1, TT. Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo Giấy chứng nhận nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 273561, Số vào sổ: CH02724/: Số 535/QĐ-UBND do UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/04/2011. Ngày 27/12/2017 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Giang, Chi nhánh Huyện Lục Nam đã đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Văn Khương theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 01/HĐTC-2018 ngày 02/01/2018 ký kết giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng với ông Nguyễn Văn Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hương.
  2. 01 chiếc xe ô tô con, màu đen nhãn hiệu SAMSUNG QM5 LE, số khung C2BMEP046706, số máy RK737N336340, Biển kiểm soát: 98A-056.61 đứng tên ông NGUYỄN VĂN KHƯƠNG theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 002586 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 28/10/2014 theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 2057730 ngày 30/10/2014 ký kết giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng với ông Nguyễn Văn Khương.

Tài sản được thế chấp tại VPBank để bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Văn Khương và bà Nguyễn Thị Hương.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 30/09/2020.

VPBank NEO