Thông báo thu giữ tài sản KH Vũ Thị Hiếu

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 04/2020/UQ-HĐQT ngày 02/03/2020;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1710110272319 ngày 18/10/2017;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 13887182 ngày 09/06/2017;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1801200470647 ngày 23/01/2018;

Căn cứ Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử số 324-P-9789909 ký ngày 06/06/2017;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1590, quyển số 02/2017,TP/CC-SCC-/HĐGD ký ngày 05/06/2017 giữa VPBank với bà Vũ Thị Hiếu;

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHĐ (Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1590 ký ngày 05/06/2017) số công chứng 3098, quyền số 03/2017, TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 18/10/2017 giữa VPBank với bà Vũ Thị Hiếu.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 118, tờ bản đồ số 33, địa chỉ: Tổ 14, phường Tân Hòa, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số U 062249, số vào sổ cấp GCN: 0210 QSDĐ/TH do Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/11/2004; Chuyển nhượng từ hộ ông Bùi Đình Kết sang cho bà Vũ Thị Hiếu đã được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP.Hòa Bình xác nhận tại trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 21/04/2017. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1590, quyển số 02/2017,TP/CC-SCC-/HĐGD ký ngày 05/06/2017 tại Văn phòng Công chứng Số 1 tỉnh Hòa Bình và Phụ lục Hợp đồng số 01/PLHĐ (Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1590 ký ngày 05/06/2017) số công chứng 3098, quyền số 03/2017, TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 18/10/2017 tại Văn phòng công chứng số 1 tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 24/06/2020

VPBank NEO