Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Văn Thê

  • Căn cứ Nghị quyết số42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1803140554147 ngày 23/03/2018, ký giữa VPbank với ông Nguyễn Văn Thê và bà Lê Thị Nga.
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 646/2018/HĐTC quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/03/2018 do Văn phòng công chứng Kim Đức chứng thực..

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 575, tờ bản đồ số 51; Địa chỉ tại: khu 2, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH480730, do UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 24/01/2018 cho ông Nguyễn Văn Thê để bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Văn Thê và bà Lê Thị Nga tại VPBank. 

Thời gian thực hiện thu giữ: 12/05/2020

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Người đại diện theo ủy quyền

Phó Giám đốc Trung tâm Pháp luật Ngân hàng

Phạm Tuấn Anh

VPBank NEO