Thông báo thu giữ tài sản KH Hồ Văn Dân

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 04/2020/UQ-HĐQT ngày 02/03/2020;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 3912433 ngày 15/07/2015;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 6774352 ngày 30/03/2016;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số: 702 ký ngày 14/07/2015  giữa VPBank với hộ ông Hồ Văn Dân;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 8, tờ bản đồ số 16, địa chỉ: Xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” số M 732416, số vào sổ cấp GCN: 00058 QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29/06/1999, đứng tên hộ ông Hồ Văn Dân. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số: 702, quyển số 02TP/CC-SCC-T ký ngày 14/07/2015 tại Văn phòng Công chứng Tín Phát tỉnh Hòa Bình

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 15/06/2020.

VPBank NEO