Thông báo thu giữ tài sản KH Bùi Văn Giang

Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

            Căn cứ Hợp đồng cho vay số LN1711150318054 ngày 17/11/2017 và Khế ước nhận nợ lần 01/Số LN171115318054 ngày 17/11/2017 giữa Ngân hàng VPBank với ông Bùi Văn Giang và bà Phạm Thị Thành;

            Căn cứ Hợp đồng cho vay số LN1707050103924 ngày 24/10/2017 và Khế ước nhận nợ lần 01/Số LN1707050103924 ngày 24/10/2017 giữa Ngân hàng VPBank với ông Bùi Văn Giang và bà Phạm Thị Thành;

            Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số LN1707050103924 ngày 18/10/2017, Số công chứng 6666.2017/HĐGD Quyển số 01 do Văn phòng công chứng Quảng Ninh chứng nhận ngày 18/10/2017;

            Xét việc ông Bùi Văn Giang và bà Phạm Thị Thành đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank.

            VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 27B; Tờ bản đồ số: 24; Địa chỉ thửa đất: Tổ 1, Khu Trung Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ585550, Số vào sổ cấp GCN: CH00025 do UBND TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04/02/2015. Ngày 16/10/2017 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký sang tên cho ông Bùi Văn Giang và vợ là bà Phạm Thị Thành, để xử lý thu hồi nợ.

            Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 01/06/2020

VPBank NEO