Thông báo thu giữ tài sản KH Bạch Công Sơn

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 24/2020/UQ-HĐQT ngày 07/07/2020;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1711210329001 ngày 05/12/2017;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1810251022777 ngày 26/10/2018;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1712070364226 ngày 08/12/2017;
  • Căn cứ Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử số 287-P-775059 ký ngày 12/11/2017;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 1404 ký ngày 30/11/2017 giữa VPBank với ông Bạch Công Sơn

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 361, tờ bản đồ số 13-xã Tú Sơn, địa chỉ: Xóm Bãi Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BĐ 888397, số vào sổ cấp GCN: CH 00026 do Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 27/09/2011; Ngày 03/11/2017 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình – Chi nhánh huyện Kim Bôi đã đăng ký sang tên cho ông Bạch Công Sơn.

Địa điểm thu giữ: Tại địa chỉ tài sản – địa chỉ: Bãi  Chạo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Lý do thu giữ: Ông Bạch Công Sơn đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với VPBank, đã nhiều lần đến làm việc nhưng ông Bạch Công Sơn thiếu thiện chí, không trung thực, dẫn đến ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn của VPBank. VPBank tiến hành thu giữ các tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 23/11/2020.

VPBank NEO