Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Ông Chu Thanh Tùng và Bà Hà Thị Quyên

THÔNG BÁO THU GIỮ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

            Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

            Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 7438228 ngày 20/5/2016 và Khế ước nhận nợ lần 01/số: 7438228 ký ngày 21/5/2016 giữa VPBank với ông Chu Thanh Tùng và bà Hà Thị Quyên;

            Căn cứ Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm, đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không tài sản bảo đảm ký ngày 18/5/2016;

            Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đẻ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số 7438228 ngày 20/5/2016 giữa VPBank với ông Chu Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Vinh; Số công chứng: 458. Quyển số 01/2016/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/5/2016 tại Văn phòng công chứng Hoàng Long

            Xét việc ông Chu Thanh Tùng và bà Hà Thị Quyên đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 30/1, tờ bản đồ số 10 tại địa chỉ: thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương thuộc quyền sử dụng của ông Chu Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Vinh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00270 do UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/11/2011. Tài sản bảo đảm đã thế chấp cho VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số công chứng 458 quyển số 01/2016/TP/CC-SCC/HĐGD ký ngày 20/5/2016 tại Văn phòng công chứng Hoàng Long, để xử lý thu hồi nợ.

            Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay.

            Thời gian thực hiện thu giữ: vào lúc 09 Giờ 00 Phút, ngày 07 tháng 03 năm 2023

 

 

 

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

Phó Giám đốc Trung tâm xử lý nợ pháp lý

 

 

 

 

PHẠM TUẤN ANH

 

VPBank NEO