Thông báo thu giữ tài sản KH ông Vũ Trường Giang

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1910071746720 ngày 16/10/2019; Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành thẻ tín dụng ngày 03/05/2018 giữa VPBank với ông Vũ Trường Giang và bà Nguyễn Nguyệt Ánh;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 270519-1991129-01-SME ngày 25/09/2019 giữa VPBank với Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và xây dựng GMA Việt Nam;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 4328/2019 ngày 25/10/2019; Hợp đồng thế chấp số 4329/2019 ngày 25/10/2019 giữa VPBank với ông Vũ Trường Giang;

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp bị thu giữ:

-    Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 10, tờ bản đồ số :-/-, địa chỉ thửa đất tại: Đường 21A đi học viện PK-KQ, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 007882, số vào sổ GCN: CS-ST 07559 do Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/03/2018 thuộc quyền sở hữu của ông Vũ Trường Giang. Tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 4328/2019 ngày 25/10/2019 để xử lý thu hồi nợ.

-    Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 11, tờ bản đồ số :-/-, địa chỉ thửa đất tại: Đường 21A đi học viện PK-KQ, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 007873, số vào sổ GCN: CS-ST 07560 do Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 26/03/2018 thuộc quyền sở hữu của ông Vũ Trường Giang. Tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 4329/2019 ngày 25/10/2019 để xử lý thu hồi nợ.

Thời gian thực hiện thu giữ: sau ngày 25/06/2022

VPBank NEO