Thông báo thu giữ tài sản KH Vũ Hữu Bình và bà Phạm Thị Trung Thu

  •  Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
  •  Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
  •  Căn cứ Văn bản ủy quyền số 24/2020/UQ-HĐQT ngày 07/07/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank;
  •  Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 10231827 ngày 01/12/2016, Khế ước nhận nợ lần 01/Số: 10231827 ngày 06/12/2016 (Số LD1634100857);
  •  Căn cứ Hợp đồng vay thấu chi số PDPD1802500011 ngày 23/01/2017;
  •  Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 10231827-TSTC giữa VPBank với ông Vũ Hữu Bình và bà Phạm Thị Trung Thu, số công chứng 6773.2016/HĐGD Quyển số 01 tại Văn phòng
  • Công chứng Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh ngày 12/12/2016;
  • Xét việc ông Vũ Hữu Bình và bà Phạm Thị Trung Thu đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo các Hợp đồng đã ký với VPBank;
  • Xét đề nghị của Phòng XLN KHCN Miền Bắc 02 – Trung tâm XLN Pháp lý – VPBank.

 

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 23; Tờ bản đồ số 10; Địa chỉ thửa đất: Tổ 9, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh theo GĐN quyền sử dụng đất số AĐ 488721; Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất H445 do UBND Tx.Cẩm Phả, Quảng Ninh cấp ngày 15/06/2006; Ngày 08/12/2016, tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đăng ký sang tên cho ông Vũ Hữu Bình và bà Phạm Thị Trung Thu. Tài sản được thế chấp tại Ngân hàng VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 10231827-TSTC giữa VPBank với ông Vũ Hữu Bình và bà Phạm Thị Trung Thu, số công chứng 6773.2016/HĐGD Quyển số 01 tại Văn phòng Công chứng Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh ngày 12/12/2016, để xử lý nợ.

Việc thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Mọi công trình, tài sản khác được cải tạo, xây dựng gắn liền với thửa đất nêu trên đều thuộc tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 20 /02 /2020.

VPBank NEO