Thông báo thu giữ tài sản KH Khổng Thị Bích Thủy

  •  Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 2510981 ngày 30/12/2014, Hợp đồng tín dụng số 2061646 ngày 19/03/2015 giữa VPBank với bà Khổng Thị Bích Thủy;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số công chứng 1061/2015 quyển số 01-2015 do Văn phòng công chứng Kinh Đô chứng nhận ngày 18/03/2015 giữa VPBank và bà Khổng Thị Bích Thủy.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:


Tài sản thế chấp bị thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 44 (có diện tích 208.7 m2; trong đó diện tích sử dụng riêng 208.7 m2, diện tích sử dụng chung 0 m2), có địa chỉ tại: Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 919078, số vào sổ cấp GCN: CH-01630 do UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cấp ngày 16/01/2012, ngày 14/01/2015 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, sang tên cho bà Khổng Thị Bích Thủy. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số công chứng 1061/2015 quyển số 01-2015 do Văn phòng công chứng Kinh Đô chứng nhận ngày 18/03/2015 giữa VPBank và bà Khổng Thị Bích Thủy.


Thời gian thực hiện thu giữ: ngày 07/05/2021.

 
VPBank NEO