Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Ninh Văn Linh

THÔNG BÁO

(V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang xử lý thu hồi khoản nợ của ông Ninh Văn Linh (Đ/c: Xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Theo các hợp đồng tín dụng số LN1804020597149 ngày 05/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1804170631636 ngày 20/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1806270763996 ngày 29/06/2018, ông Ninh Văn Linh vay của VPBank số tiền là 891,000,000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi mốt triệu đồng).

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là:Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 298, tờ bản đồ số: 18 địa chỉ: Ninh Xá, Yên Ninh, Tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất” số: Đ 470196 do UBND huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định cấp ngày 10/11/2004”. Chi tiết theo hợp đồng thế chấp số 597149  ngày 04/4/2018 tại Văn phòng Công chứng Ngọc Ban.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Ninh Văn Linh đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 05/01/2019 với mức lãi suất nợ quá hạn. VPBank đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, nhưng ông Ninh Văn Linh vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Tạm tính đến ngày 10/3/2020, dư nợ của khoản vay nêu trên là:

Nợ gốc

891,000,000 đồng.

Nợ lãi:

238,569,743 đồng.

Tổng cộng:

1,129,569,743 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn, bẩy trăm bốn mươi ba đồng).

Ngày 10/6/2019, VPBank AMC đã có văn bản yêu cầu ông Ninh Văn Linh bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank trước ngày 20/6/2019, tuy nhiên các ông/bà nêu trên đã không tự nguyện thực hiện. Vì vậy, VPBank quyết định thu giữ tài sản bảo đảm nêu để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Thời gian và địa điểm thu giữ như sau:

  • Thời gian thu giữ (Dự kiến):Ngày 28 tháng 7 năm 2021
  • Địa điểm thu giữ: tại thửa đất số 298, tờ bản đồ số: 18 địa chỉ: Ninh Xá, Yên Ninh, Tỉnh Nam Định;
  • Tài sản thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 298, tờ bản đồ số: 18 địa chỉ: Ninh Xá, Yên Ninh, Tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất” số: Đ 470196 do UBND huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định cấp ngày 10/11/2004;
  • Lý do thu giữ: ông Ninh Văn Linh vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo các hợp đồng tín dụng số LN1804020597149 ngày 05/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1804170631636 ngày 20/04/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1806270763996 ngày 29/06/2018. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội; Nghị định 16/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan
  • Thông tin liên hệ: Ông Trần Tuấn Anh – Cán bộ VPBank (SĐT: 0936.026.065)

Vậy, bằng văn bản này, VPBank AMC thông báo đến ông Ninh Văn Linh biết và phối hợp thực hiện./.

Trân trọng!

VPBank NEO