Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Văn Tĩnh

THÔNG BÁO

(V/v: Thu giữ tài sản bảo đảm)

Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng

(Địa chỉ: Khu 02, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo tới ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng nội dung sau:

Theo Hợp đồng tín dụng số LN19031512869092 ngày 19/03/2019 và các văn bản tín dụng kèm theo thì ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng vay của VPBank tổng số tiền là: 665.000.000 đồng. Mục đích vay bổ sung vốn kinh doanh hàng ăn uống.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là:Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 204; tờ bàn đồ số 33; địa chỉ: Tổ dân phố 02, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số BM 162605, số vào sổ cấp GCN: CH01477 do UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cấp ngày 09/11/2012 đứng tên ông Nguyễn Văn Tĩnh”. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp số 1286909 ngày 19/03/2019 tại Văn phòng Công chứng số 1 Hải Hậu.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 01/01/2020 với mức lãi suất nợ quá hạn. VPBank đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, nhưng ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Tạm tính đến ngày 01/6/2021, dư nợ của khoản vay nêu trên là:

Nợ gốc:

664,999,942 đồng.

Nợ lãi:

290,924,773 đồng.

Tổng cộng:

955,924,715 đồng.

(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi bốn nghìn, bẩy trăm mười lăm đồng).

Ngày 20/9/2020, VPBank đã có văn bản yêu cầu ông  Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng  bàn giao tài sản cho VPBank trước ngày 05/10/2020, tuy nhiên các ông/bà nêu trên đã không tự nguyện thực hiện. Vì vậy, VPBank quyết định thu giữ tài sản bảo đảm nêu để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Thời gian và địa điểm thu giữ như sau:

  • Thời gian thu giữ (Dự kiến):26/08/2021
  • Địa điểm thu giữ: tại đất số 204; tờ bàn đồ số 33; địa chỉ: Tổ dân phố 02, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
  • Tài sản thu giữ: “Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 204; tờ bàn đồ số 33; địa chỉ: Tổ dân phố 02, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số BM 162605, số vào sổ cấp GCN: CH01477 do UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cấp ngày 09/11/2012 đứng tên ông Nguyễn Văn Tĩnh;
  • Lý do thu giữ: ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo Hợp đồng tín dụng số LN19031512869092 ngày 19/03/2019. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội; Nghị định 16/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
  • Thông tin liên hệ: Ông Trần Tuấn Anh – Cán bộ VPBank (SĐT: 0936.026.065)

Vậy, bằng văn bản này, VPBank thông báo đến ông Nguyễn Văn Tĩnh và bà Nguyễn Thị Phượng biết và phối hợp thực hiện./.

Trân trọng!

VPBank NEO