Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Đức Quý

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Văn bản ủy quyền số: 04/2020/UQ-HĐQT ngày 02/03/2020;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1712180388007 ngày 20/12/2017;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1810221011823 ngày 23/10/2018;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1710030259915 ngày 06/10/2017;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1807200813134 ngày 01/8/2018;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số: 1318 ký ngày 05/10/2017 giữa VPBank với Ông Nguyễn Đức Quý và bà Đỗ Thị Duyên;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 2310 ký ngày 25/07/2018 giữa VPBank với Ông Nguyễn Đức Quý và bà Đỗ Thị Duyên;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  • Tài sản thế chấp thu giữ:

+ Toàn bộ quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 149, tờ bản đồ số 11, địa chỉ: Khu 1, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CĐ 436576, số vào sổ cấp GCN: CS 01793 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/08/2016, đứng tên ông Nguyễn Đức Quý. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác số: 1318, quyển số 01TP/CC-SCC-/HĐGD ký ngày 05/10/2017 tại Văn phòng Công chứng Tín Phát tỉnh Hòa Bình.

+ Toàn bộ quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 131, tờ bản đồ số 11, địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số CN 700099, số vào sổ cấp GCN: CS 02088 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 03/05/2018, đứng tên ông Nguyễn Đức Quý. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 2310, quyển số 02/2018/TP/CC-SCC-/HĐGD ký ngày 25/07/2018 tại Văn phòng Công chứng Số 1 tỉnh Hòa Bình.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 09/06/2020.

VPBank NEO