Thông báo thu giữ tài sản KH Bùi Xuân Giang

 • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
 • Căn cứ các hợp đồng tín dụng số LD1736000429 ngày 26/12/2017; Hợp đồng tín dụng số LD1828500217 ngày 12/10/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1901071179117 ngày 11/01/2019 giữa VPBank với ông Bùi Xuân Giang và bà Quách Thị Tình;
 • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 363627 ngày 11/12/2017 và phụ lục Hợp đồng thế chấp công chứng số 01/PLHĐ ngày 10/01/2019 giữa VPBank với ông Bùi Xuân Giang và bà Quách Thị Tình tại Văn phòng Công chứng Ngọc Ban;
 • Xét việc ông Bùi Xuân Giang và bà Quách Thị Tình đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ

  Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  Thời gian thu giữ: sau ngày 16 tháng 4 năm 2020;
  Địa điểm thu giữ: tại thửa đất số 429, tờ bản đồ số: 25; địa chỉ: Xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định;
  Tài sản thu giữ: “Toàn bộ Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 429, tờ bản đồ số: 25; địa chỉ: Xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số CI 280292, số vào sổ cấp GCN: CS 01331 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 27/11/2017 đứng tên Ông Bùi Xuân Giang và bà Quách Thị Tình”;
  Lý do thu giữ: ông Bùi Xuân Giang và bà Quách Thị Tình vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo các hợp đồng tín dụng số LD1736000429 ngày 26/12/2017; Hợp đồng tín dụng số LD1828500217 ngày 12/10/2018; Hợp đồng tín dụng số LN1901071179117 ngày 11/01/2019. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị Quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, chậm nhất là 15 ngày trước ngày tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện công khai thông tin về thời gian, địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm, tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ. Trong đó, có hình thức Niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên bảo đảm đăng ký địa chỉ theo Hợp đồng bảo đảm và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản bảo đảm.

  Vì vậy, VPBank kính đề nghị UBND xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định niêm yết công khai nội dung thu giữ này và xác nhận khi đủ thời gian niêm yết để VPBank triển khai việc thu giữ tài sản theo đúng quy định của pháp luật.
VPBank NEO