Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Văn Hùng

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số LN1706120075360 ký ngày 15/06/2017 và các văn bản tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Nguyễn Văn Hùng;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1706120075360 ký ngày 15/06/2017 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với khách hàng Nguyễn Văn Hùng;

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp thu giữ: 01 xe ô tô nhãn hiệu FORD, số khung FF50HW673007, màu trắng, BKS: 34C-183.57 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 042184 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 14/06/2017 mang tên Nguyễn Văn Hùng. Tài sản bảo đảm đã thế chấp cho VPBank theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1706120075360 ký ngày 15/06/2017 để xử lý thu hồi nợ.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày  05/06/2019.

 

VPBank NEO