Thông báo thu giữ tài sản của ông Hoàng Anh Tuấn

  • Căn cứ Nghị quyết số  42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 9057261 ký ngày 08/09/2016, Hợp đồng mở thẻ số 241-P-056812 ngày 15/7/2016 giữa VPBank với ông Hoàng Anh Tuấn và bà Trần Thu Chang;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp số công chứng 2698/2016, quyển số 03 – 2016 ký ngày 07/09/2016 tại Văn phòng công chứng Kinh Đô.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp bị thu giữToàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Thôn Lai Cách, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; thửa đất số: 16, tờ bản đồ số: 01; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 657810 được Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp cho chủ sở hữu là ông Hoàng Văn Loanh vào ngày 10/02/2016; chi tiết theo Hợp đồng thế chấp số: 2698/2016, quyển số 03 – 2016 ký ngày 07/09/2016 tại Văn phòng công chứng Kinh Đô để đảm bảo cho khoản vay của ông Hoàng Anh Tuấn và bà Trần Thu Chang.

Thời gian thực hiện thu giữ: sau ngày 20/6/2018.

 

VPBank NEO