Thông báo thu giữ tài sản của bà Bàng Thị Lý

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  • Căn cứ Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng dự phòng số 9623350 ngày 24/10/2016 giữa VPBank với khách hàng Nguyễn Hữu Thương và Bàng Thị Lý;
  • Căn cứ Hợp đồng thẻ tín dụng số 225-P-473010 ngày 29/10/2016 giữa VPBank với khách hàng Nguyễn Hữu Thương và Bàng Thị Lý;
  • Căn cứ Hợp đồng thấu chi số PDPD1709400018 ngày ngày 01/12/2016 và Hợp đồng thấu chi số PDPD1709300020 ngày 01/12/2016 giữa VPBank với khách hàng Nguyễn Hữu Thương và Bàng Thị Lý;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất công chứng số 7059/2016, quyển số 04-2016 ngày 22/10/2016 giữa VPBank với khách hàng Nguyễn Hữu Thương và Bàng Thị Lý tại văn phòng công chứng phía Nam, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

Tài sản thế chấp bị thu giữ:

Quyền sử dụng đất có diện tích 144m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 413, tờ bản đồ số 07, địa chỉ tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 204237, số vào sổ cấp GCN: H00158 do UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 20/11/2009; đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Hữu Thương và bà Bàng Thị Lý tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên – Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên ngày 14/10/2016, hiện đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất công chứng số 7059/2016, quyển số 04-2016 ngày 22/10/2016.

Lý do thu giữ tài sản: Ông Nguyễn Hữu Thương và bà Bàng Thị Lý đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Hợp đồng tín dụng đã ký với VPBank.

Địa điểm thu giữ: Tổ 3, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 25/09/2018.

 

VPBank NEO