Công bố thông tin về việc VPBank chào bán trái phiếu riêng lẻ