Xác thực thư bảo lãnh | VPBank

Xác thực thư bảo lãnh

Xác thực thư bảo lãnh cùng VPBank

Số thư bảo lãnh (MD)*

Nhập số thư bảo lãnh (bao gồm cả phần chữ và số) VD: MD123456

Số phôi thư bảo lãnh (BL)*

Nhập số phôi thư bảo lãnh (bao gồm cả phần chữ và số) VD: BL123456

Mã pin*

Ghi chú

  • Chỉ thực hiện xác thực với các bảo lãnh do VPBANK phát kể từ ngày 06/10/2015 và còn hiệu lực.
  • Kênh xác thực bảo lãnh online không áp dụng đối với các Cam kết bảo lãnh mà Ngày hiệu lực, Ngày hết hạn có giá trị phát sinh theo các sự kiện.
  • Đối với các Cam kết bảo lãnh này, Khách hàng vui lòng thực hiện xác thực bằng phương thức khác theo quy định của VPBank.
  • Trong trường hợp nếu có sự khác biệt giữa thông tin xác thực trên màn hình online với thông tin trên cam kết bảo lãnh giấy thì khách hàng vui lòng liên hệ với VPBank để được hỗ trợ giải đáp.