Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2012 | VPBank

Các Giải Thưởng

Các giải thưởng của VPBank

Giải thưởng giải thưởng “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2012” - STP (Straight Through Processing) do Bank of New York Mellon (Mỹ) trao tặng

VPBank NEO