VPBank công bố hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II | VPBank

VPBank công bố hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II

VPBank công bố hoàn thành triển khai xong việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP- Internal Capital Adequacy Assessment Process) trong số ba trụ cột cần hoàn thành của Basel II, trở thành một trong những ngân hàng tiên phong trong việc hoàn thành triển khai Basel II trên thị trường Việt Nam.

VPBank NEO