VPBank được tạp chí The Asian Banker Vietnam bình chọn và trao các giải thưởng quốc tế: “Trải nghiệm Khách hàng tốt nhất” | VPBank

VPBank được tạp chí The Asian Banker Vietnam bình chọn và trao các giải thưởng quốc tế.

VPBank được tạp chí The Asian Banker Vietnam bình chọn và trao các giải thưởng quốc tế: “Trải nghiệm Khách hàng tốt nhất” (Best Customer Experience), “Ngân hàng có Năng suất, Hiệu quả và Tự động hóa tốt nhất” (Best Productivity, Efficiency and Automation” và “Dự án triển khai hệ thống Quản lý điều hành kinh doanh thị trường Tài chính tốt nhất” (Best Treasury Management Implementation).

VPBank NEO